GeoSELECT.ru/ : ()


:
:-


   

: ()


Tallinna tehnikalikool


Keskkonnatehnika instituutKursuseprojekt aines Veevarustus ((linna veevrgi projektppejud: J. Karu lipilane:
D.TarkoevArvestatud: arv.r. 960058TALLINN 1999

SisukordProektilesanneVeevrgiarvutusliku toodangu mramine


Pinnaveehaarde tbi ja skeemi valikVeehaarde phielementide arvutusVeehaarde ehitiste vajalike krgusmrkide mramineVeepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valikVeepuhastusseadme arvutusVeepuhastusjaama krgusskeemi arvutusUhtevee ja sette vastuvtu ning ttlemise ksimuste lahendamineVeejaotusvrgu arvutusVeetorni krguse mramineKasutatud kirjandusGraafiline osaveevrgi arvutusliku toodangu mramineQ=?Qmax p.+Qt

? jaama omatarvet arvestav koefitsent; ?=1,04
Qmaxp.-maksimaalne pevane tarbijatele antav vooluhulk; Qmax p.=
100000m3/p
Qt tuletrje vooluhulk; Qt=5000m3/p
Q=1,04*100000+5000=109000m3/p=1.26m3/spinnaveehaarde tbi ja valikKesolev veehaare on projekteeritud hildatud veehaardena. Veehaare koosneb
pisest, kahest isevoolutorust (pikkus 20m, ( 1000mm) ja kaldakaevust.
Pis on konstrueeritud raudbetoonist, koonus on valmistatud metallist, mis
juhib vee isevoolutorusse. Isevoolutorud asuvad pinnase all. Pise
sissevooluava ja kalda sissevoolu avade ees on vred, mis hoiavad ra
suuremate osakeste sattumise isevoolutorusse ja eelkambrisse ja samuti on
trjevahehdiks lobjaka vastu.
Kaldakaev on jagatud kaheks sektsiooniks. Mlemad sektsioonid ttavad
teineteist sltumata. Sektsioon jaguneb omakorda kaheks kambriks: eelkamber
ja imikamber. Kambrite vahel on prlev sel. Imikambris asuvad pumpade
imitorud. Pumplas on 3 pumpa(ABS tsentrifugaalpump, seeria )
Pumplast lheb 2 survetoru (pikkus 20m, ( 1000mm) veepuhastusjaama.veehaarde phielementide arvutus* Kaldakaevu sissevooluakna pindala

A=[pic];
Kus q - veevrgi toodang; q=109000m3/d=1.26m3/s
v - vee sissevoolukiirus; v=0,22m/s=19008m/d
k ava kitsendus koefitsient; [pic];
a - varraste vahekaugus; a=0,05m
c varraste lbimt; c=0,01m
[pic]
[pic]
Seega he ava vajalik pindala A=8.6m2
Valin vre mtmetega 1700*1700mm.


* Prleva sela arvutus


Valin prleva sela TH-1500, mille tootlikkus on 1-5m3/s,
sela elektrimootor AOC2-41-6,
vimsus 4kW,
prete arv 970p/min,
sela liikumiskiirus 4m/min.* Isevoolutorustiku arvutus


Isevoolutorus (malmist), pikkusega 20m, voolukiirused ( kategooria puhul
sovit. 0,71,5m/s. Veehaarde kasulik lbilaskevime Q=0,5m3/s, kahe
isevoolutoru korral [pic].


* Isevoolutoru diameetri valik

[pic] ; [pic]
[pic]

* Isevoolutoru sissevooluava lbimt


[pic]
A-sissevooluava pindala

A=[pic]
1,25 reostuskoefitsent,
q veevrgi arvututuslik toodang; q=21280m3/d=0,246m3/s,
v vee sissevoolukiirus; v=0,4m/s,
k kitsenduskoefitsent; k=1,2

[pic]

d=[pic]=2.45m ( 2.5m


* Isevoolutoru mudastamise kontroll


Mudastumise kontrollimiseks arvutatakse selline jrvevee hgusus, millise
puhul antud tingimustel ((0,11[pic] toimub mudastumine.
( - jrvevee hgusus =0,55kd/m3
( - phjasetete kaalutud keskmine hdrauliline terasus =0,015m/s
u tera settimiskiirus,
V voolukiirus torus 1,27m/s

Kui V(1.2m/s, siis (=[pic]; (=[pic]=0,026

Tera settimiskiirus: U=[pic];
kus C Chezy parameeter C=[pic]; C=[pic]=54,94

U=[pic]

((0,11[pic]
Seega hgusus, mille puhul toimub mudastumine on 1,09kg/m3 ning tingimus
0,55(1,09 on tidetud ning siit tulenevalt mudastumist ei toimu.


Veehaardeehitiste vajalike krgusmrkide mramine* Pis


Jkatte paksus on max 0,3m. Pis asub 0,7m sgavusel jkihist ja pise
korgus on 1,75m. Arvestades, et min vee pind asub 18m krgusel on pise
lemise serva krgusmrk 17m.


* Kaldakaevu phi


Pise alumise osa krgusmrk on 15.25m. Toru lbimt 1m. Kaldakaevu phja
krgusmrk on: 15.25-1-0,5=13.75m.


* Kaldakaevu imi- ja eelkambris.


[pic]
( - hrdetakistustegur (mratakse Moody graafikult)
Re=[pic]
V voolukiirus isevoolutorus; V=1,5m/s
d isevoolutoru lbimt; d = 1m
( - vee kinemaatiline viskoossus; (=1,308*10-6m2/s

Re=[pic]1146789 ( 106

[pic]

(C toru ekvivalentkaredus; (C=0,2
d toru lbimt (mm); d=1000mm.
Seega (=0,0145
l toru pikkus; l=19m,
d toru lbimt; d=1m,
V voolukiirus; V=1,5m/s,
( - kohttakistus: knak (=1,265
vljavool (=1,0

Vre puhul [pic]

[pic] ( 0,4m

Seega eelkambri min veepinna krgusmrk on 18,0-0,4=17,6m.
Imikambri puhul lisandub veel ks sel mille [pic], seega 17,6-0,1=17,5m.


* Isevoolutoru


Isevoolutoru lemise serva krgusmrk htib pise alumise krgusmrgiga,
mis on 15,25m, kuna toru lbimt on 0,5m, siis toru alumise serva
krgusmrk on 15.25-0,5=14.25m.


* Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valikveepuhastusseadmete arvutus


* Mikrofilter


Mikrofiltreid on 3, millest 1 on reservis. he mikrofiltri arvutuslik
keskmine toodang on 1600m3/h. Seadme gabariidid (mm): pikkus 5460, krgus
4240; kusjuures trumli gabariitmtmed (D*L)mm=3*3,7 ja pikkus 4600.
Tegelik filtratsiooni pind 17,5m2, trumli prlemiskiirus on 1,7 p/min.


* Kontaktbassein


Kontaktiaeg kontaktbasseinis on 10 min. Kontaktbasseini min maht:
Wmin=[pic]
Valin kontaktbasseini gabariitideks: pikkus 10,1m, laius 7.5, krgus 10m.
Maht 757m3.


* Segisti


Segistiks on tiiviksegisti. Vee viibeaeg segistis on 30s. Segisteid on 5:
W=[pic]
Segisti gabariidid on: lbimt 2.2m, krgus 2m, kiirusgradient G=200s-1,
prete arv n = 1 p/s.


* Flokulatsioonikamber


Koagulatsiooni II faas toimub mehaanilises flokulatsioonikambris ehk
flokulaatoris. Vee viibeaeg flokulaatoris on 15 min, seega min maht on:
Wmin=[pic]
Valin flokulaatori gabariitideks pikkus 39m, laius 10m, krgus 3m. Maht
1170m3. Vee segamine toimub horisontaalsele vllile asetatud tasapinnaliste
labadega. Labade kogupind hes vertikaaltasapinnas on 15% flokulaatori
ristlike pinnast. Flokulaatori ristlike pind A=3*10=30m2. Flokulaatori
labade kogupind [pic]
Kuna labasid on 4 siis 4.6/4=1.125m2 he laba pind. Laba pikkuse suhe
l/b=20, siis laba pikkus on 4.74m ja laius 0,24m.* Horisontaalsetiti


Vee selitamine toimub horisontaalsetitis. Arvestades toorvee omadusi on
arvutuslik settimis kiitus U0=0,5mm/s, setiti pindala:
A=([pic]
( - turbulentsi mju arvestav tegur; (=1,3
Q vooluhulk; Q=109000m3/d=4542m3/h
U0 settimiskiirus; U0=0,5mm/s
A=1,3*[pic]
Settiti sgavus on 3,0m. Seega maht on W=H*A=3,5*3280=11480m3
Settiti pikkus arvutatav:
L=[pic]
Vk vee keskmine horisontaalse liikumise kiirus; Vk=7,5mm/s
L=[pic]
Settiti laius b=[pic]
Setiti on pikkudi jagatud vaheseintega ksteist sltumatult ttavateks
sektsioonideks laiusega ( 6m. Sektsioonide arv [pic]


* KiirfilterVajalik summaarne filtratsiooni pind

[pic]
Q veepuhastusjaama toodang
T jaama ttundide arv pevas; T=24h
V arvutuslik filtratsioonikiirus norm. Reziimil; V=8m/h
n he filtri uhtumiste arv pevas; n=3
q uhtevee erikulu filtri uhtumisel;
q=0,06(t1
( - uhtumise intensiivsus; (=12l/s*m2
t1 uhtumise kestvus; t1=6min
q=0,06*12*6=4,3m3/m2
t filtri uhtumisest tingitud seisuaeg; t=0,33h
[pic]
Filtrite arv N=0,5*[pic], he filtri filtratsiooni pind on 596.3/13=45.9m2.
Filtri mtmeteks plaanis 7.5*6.2m, seega on filtri pind on 45.9m2.

Forseeritud reziimil on filtratsiooni kiirus:
[pic]
N1 remondisolevate filtrite arv; N=1
[pic]

::

: ()


: ( )


: - ()


: ( )


: - - ()


: ()


: ()


: - ()


: ()


: ()


: ()


: ()


: ( )


: ()


: ()


: ()


: ()


: ()


: ()


: INTERNET ()Copyright © GeoRUS,